4.lekce II.

15. března 2009 v 20:35 | Krtek

4. lekce


3. Za osobní zájméno může ještě přijít koncovka, označující předmět ve 4. pádě, například -s "to": utúvie-nje-s = našel jsem to
3. os.j. -s


3. os.mn. -t (přinejmenším, pokud jsou "oni" dva, ale snad vždycky)Takže:Aráto nessa kénas ar kúna núrave. Ikwistarjes liltalen mine...- v infinitivních vazbách se u slovesných kmenů, končících na souhlásku, ke kterým se připojuje pouze zájméno předmětu, vkládá -ta (Tolkien to zdůvodňuje obavou, aby se nezaměňoval infinitiv s aoristem, ale nikdo mi nevymluví, že to není další jazyková hříčka, jejímž cílem je, aby krásné latinské caritas v elfštině znamenalo prostě "udělat to") (jak je tomu u ostatních sloves, není známo).

Aráto sina verja karitas arrimbo! Merin makitas!


(Kwenijština má univerzální slovo "mahta", které znamená vše od pohlazení po ránu mečem. Z tohoto důvodu ho používám hlavně v neutrálním významu, dotýká se, evtl. umí s něčím zacházet. Myslím, že je (i v VT) už dobře doloženo nezávislé slovo make, mak-, vládne mečem, bojuje. A konečně, chceme-li rozlišit "zabít" a "bojovat", existuje už nové slovo z VT čistě s významem zabít: nahta. Z gramatických důvodů tedy v tomto případě nebude řečený nepřítel chtít uchazeče o princeznu zabít, ale pouze s ním bojovat - ostatně to od něj tak bude i charakternější.)

Toto připojení zájména ke slovesu není však ani zdaleka povinné - dokonce ani není jisté, zda se tak smí učinit (kromě infinitivních vazeb) tam, kde je podmětem podst. jméno a u slovesa tudíž chybí koncovka osobního zájména. Tak jako tak však pro ostatní osoby a v případech, že bychom chtěli mít předmět v jiném pádě, je potřeba použít samostatných osobních zájmen, ze kterých zatím (jakž takž) známe:

ni "já" (nin "pro mě" atd.), ve 4.p. možno i njeke "ty" (familiérní), ve 4.p. možno i tjese "on, ona" , sa "ono" (momentálně asi nejpravděpodobnější varianta)ta "to" (a univerzální zájméno pro 3.os.)


me "my" met "my dva" (skloňuje se jako duál na "t"!, podobně i dále)


le "vy" (mn. i j. zdvořilá), 4.p. možno i lje, snad, snad možný i duál: lette "oni" - přibráním koncovek se ale mění na tie (3.p. tien doložený) (jedna varianta má "te" jako osobní a "ta" jako neosobní, což ale koliduje s ukazovacím zájménem, velmi nesměle navrhuju, že by snad bylo nejlepší nechat v takovém případě jedno univerzální zájméno pro 3. os. pl.)


Ke zdůraznění (dokonce i já, ty, atd.) se pravděpodobně před osobní koncovku přidá e (doloženo elje). Vyjímkou je první osoba, která se tvoří přidáním i (inje) - pokud to není historická záležitost - a nešťastná 2.os familiérní, která podle nejnovejších závěru A je snad ekke (ale možná i etje). (Lidi, buďte co nejzdvořilejší!) Používám tento způsob na místech textu, kde se mění podmět. Sloveso, jehož podmětem je takovéto samostatné zdůrazněné zájméno, se chová jako sloveso po normálním podmětu, to jest nemá už zájmennou koncovku, pouze případně koncovku množného čísla. ("Nai hiruvalye Valimar - nai elye hiruva...")


Přivlastňovací zájména mají pravděpodobně také své zdůrazněné tvary, z nichž byly v dostupných materiálech (a to ještě poměrně starých) objeveny "ninja" (můj) a "menja" (náš). Ostatní jsou vysoce nejisté, ale někteří jazykozpytci se kloní k tomu, že je logické přidávat -nja ke všem osobním zájménům.

Všechna samostatná zájména - i ta, označující více osob - přibírají pádové koncovky j.č.

Samostatná zájmena mohou také možná přibírat předložky - doloženo je o- v podobě "óni" atd. (ale o- je samozřejmě doloženo i jako předpona). Zajímavé je, že se nemění v jo- u zájmen množného čísla - může to být stejný princip jako s pádovými koncovkami, ale taky jen "dobová varianta".

Zvratná zájména se tvoří přidáním předpony in-. Ta ale v některých případech asimiluje, takže výsledek vypadá takto:


1. j.č. imne, imni (možno zřejmě obojí dle vlastní volby) mn.č. imme
(="já se", tak i dále - zatímco "si" by mohlo vzniknout připojením dativní koncovky, tedy "imnin")
2. j.č. tykání intye, vykání imle mn.č. inde
(zdá se, že se původně odlišovalo vykání od množného čísla, což ale jinde asimilovalo)
3. j.č. inse, insa mn.č. inteJeště je uveden tvar "inwe" jako druhý pro 1.os.mn.č., který ale neodpovídá ničemu v seznamu samostatných zájmen a pokud jde o přípony, pravděpodobně koliduje se stavem, o kterém jsem čtenářům slíbila, že už ho nebudu měnit (viz výše) :). U tvaru není uvedeno, je-li duální nebo "inkluzívní" (pro "vy a my"). Duální tvar by kolidoval s "met" v seznamu samostatných zájmen, inkluzívní s -"lwa" v koncovkách, což obojí je doloženo v publikované verzi Pána prstenů, tedy nejkánoničtějším textu z kánonických. Navíc v seznamu samostatných zájmen odpovídající tvar chybí. Nechávám na tvůřčí fantazii čtenáře, jak s těmito fakty naloží a co bude nakonec používat.

Takže: I aranel túla mardenna. Miris hostainienna. Aráto nessa túla sen ar kúna. Ikwistarjes liltalen mine. Lindele lamja ar elte rindar mardesse. Aráto kotja kenitas ar ná aharwa. Lelja mardello ar kára sen neuma. Hosta nildorjar raike ar nahtas ólte. Nan panjalte inte naustenna ar tjarilte inten paime...

rinde
kruh (LR)


od toho zde odvozeno sloveso rinde, krouží


panja umisťuje (LR)


naus, kořen pro skloňování naust- podezření (QL)


paime pomsta, trest, rána osudu (QL)

Na procvičení lze tvořit kartičké "příběhy" o dvou větách:

Aranel ná nauta. I kallo lerjas.


Perino ná laiwa. I aran envinjatas...

Lóke túla aranelenna. Méras matitas.


Rokwen túla lókenna. Méras makitas.


Rokwen lehta ekkorja. Méras ortas...

Málonja niena. Merin kole sen alasse.


I kallo varja jeldenja. Merin anta sen perine ardanja...

Nebo útržky rozhovorů:

Nalte jaimie. Kólalme tien estel.


Nalme almárie. Herenilma farja men.


Nalwe martine, aranel. Atariljan maure lehta ment vestale.

martja osudem předurčuje (LR)

Jak už jsme zjistili, infinitivní vazba může stát i jako podmět věty, takže lze tvořit i takovéhle větičky:


Kenitas farja men.Enjalies resta sen.


Maure nin karitas.

Kdo už odrostl pohádkám (nebo touží po změně), může si udělat soupis osobní životní moudrosti:


Áva himja harmasse. Autas mello rimbo.Atan faila lelja anhaija. Nan tarastantes olde.Mela jando kotumor lestanen. Restas men fairienna.

4. Abychom mohli tvořit trošku složitější věty, ještě pár jednoduchých vazeb:

"Ten, který" se dá zřejmě vyjádřit prostým ukazovacím zájménem:

I tjare sanja ná almárea.I nile julmi ná alasaila.I ranja eressea lerta mirtule koammasse.

julme pitka (WJ) (podle LR může znamenat také žár, doutnání)

Takže by snad šlo i:


I aráto, i mele aranel, méra nahta lóke.

(Pokud chceme ale užít dalších pádů, použijeme samostatné vztažné zájméno ja, k němuž se dají připojit všechny koncovky - 2.p. jo, jaron evt. java, jaiva, 3.p jan, jain, význam "do" janna, jannar atd.)

5. "Jak" ve větách smyslového vnímání vyjadřujeme předponou -a před slovesem:


Aranel kéna lóke atule.Aráto lasta aranel aniena.Lóke nista aikwen minda anurta.


nista (podle QL) cítí, čichá


Anebo, protože slovesa s příponou -ta -ja, často znamenají "působení na někoho či něco jiného", zatímco když něco dělám "sám se sebou", používá se nejzákladnější tvar, možná by věta správně zněla:


Lóke nista aikwen minda anure.

6. Mimo infinitivních vazeb s holým kmenem má kwenijština ještě řádný infinitiv (použitelný i jako podstatné jméno slovesné)

- vzniká výměnou posledního písmenka za ie, což lze u všech sloves kromě těch končících na -ja (u těch není jasné, zda by odložila koncovku, ale zřejmě ano - "jie" není moc použitelné)

lavie = povolit i povolení, privilegium


pelie = vrátit se i návrat


kostie = hádat se i hádka atd.

Výhodu to má tu, že tento infinitiv může přibírat pádové koncovky jako podstatné jméno, tedy např. -n (k, pro) v účelových větách:

Arjon lelja indisirja tuvien.


Hostaine nurruar máloltar lerien.


Áva ruke, aranel, túlan i lóke makien.

indis nevěsta (LR, UT)


nurru bručí, reptá (A), vrčí (o psech) (QL)

Poznámka: velmi nám chybí infinitiv slovesa být - zatím tam, kde je to nezbytné, ve shodě s možností nahradit ho aoristním kmenem, užívám to, co považuji za možný aoristní tvar, tedy "je".

Konverzace:

Košatější pozdravy při setkání:

Ahja alamrenen koamman ar erje ljen/lin.


(Ať jste požehnáním tomuto domu a on vám.)


Alasse ar rue nai himja óreljasse/n nu tópamma.


(Nechť ve vašem srdci/vašich srdcích zůstává radost a pokoj, dokud budete pod naší střechou.)


Tuva alasse/almie (j)omentienen.


(Nechť naleznete radost/požehnání skrze naše setkání. - j použijeme, pokud se setkalo víc než dvě osoby)
Námluvy:

Ma merilje lelja vantanna? (Nechtěla byste jít na procházku?)
Ma lertan penastaljan ikwista apsasse? (Smím vás požádat, abyste se mnou šla na oběd?)

Táboření:

leljan turu tukien, leljal o ni? jdu pro dříví, půjdeš se mnou?
hama menna posaď/te se k námBojový pokřik:


(Odpovědi na urážky evtl. pobuřující činy nepřátel)

vznešené úderné:

kále fealja/fealjain světlo tvé duši/ vašim duším
melme indolja/indolajin láska tvému srdci/vašim srdcímvznešené košatější:

nai indolja faila ahjaina nechť je tvé srdce změněno v ušlechtilé
(nai indoljar faile ahjaine mn.č. téhož)


nai tultuvaina/e tienna téra nechť jsi uveden/jste uvedeni na přímou cestu

praktické úderné:

lipsa/saune lenna/lennar mýdlo/horkou koupel na tebe/na vás

praktické košatější:

sovalle anda/akwa/oira lenna/lennar dlouhou/dokonalou/věčnou důkladnou koupel na tebe/vás


poime nísima lenna/lennar voňavé mýdlo na tebe/vás

(Povzbuzení přátelům)

himjan lennar držím při vás


verie vinja len/lin novou odvahu tobě/vám


tiennar! na ně!


lá lehtalme me/te ve mámar kwaline nenecháme se/je zaříznout jako ovce

Pokud už jste tvořili větičky podle daných vzorů dostatečně dlouho a máte chuť na něco jiného, přišel čas na


Alternativní cvičení:


-a- pokud máte Družinku, stavte ji do situací, kdy bude vyslýchána ohledně svých cílů (vazby s infinitivem ve třetím pádě), jmen, předmětů, které vlastní atd. (přivlastňovací a osobní zájména)


-b- zájména lze s výhodou procvičovat další vylepšenou variantou Člověče. Může ji hrát i jediný hráč s tím, že si vezme od každé barvy jednu figurku. Cílem figurek totiž nemusí být navzájem se porážet, ale překonávat překážky a splnit nějaké úkoly (například osvobodit tu princeznu z moci draka). Každá barva figurky označuje zvláštní osobnost, rasu či typ kterému navolíte základní vlastnosti, jak naznačeno v předchozích kapitolách. Může mít +1 až +3 na obranu, útok, střelbu a třeba i diplomacii nebo co dalšího vás napadne. Na trasu pak rozmístíte obludy a překážky, k jejichž překonávání se vámi navolené vlastnosti budou hodit. Obludy mohou mít poklady, v nichž lze nalézt zlato, ale i zbraně, zbroje a další užitečné předměty. Předměty ovšem můžete kupovat i v krámech a dílnách, za hod či dva hody kostkou - pestrost zkrátka záleží jen na vás. Obludám navolíte přiměřený počet bodů síly, k nimž se pak při střetnutí přičítá tolik, kolik se hodí na kostce. K zabití obludy je třeba hodit víc se započítáním všech schopností a bodů výstroje. Pokud figurka v boji prohraje, buď se vrací na začátek nebo může ztrácet určitý počet bodů zdraví (tolik, kolik činil rozdíl hodu), které je možno herními prostředky léčit.K překonání finální obludy a splnení hlavního questu musí být figurka řádně vystrojena (tudíž navolíme finální obludě vyšší základní počet bodů v závislosti na tom, jak dlouho chceme hrát, kolik bodů je možno získat a zda s ní bude bojovat jedna figurka, nebo Družinka).


- ve variantě pro jednoho hráče musí obludy na trase stačit. Jednotlivé jeho figurky začínají každá jinde, ale pokud hráč chce, mohou se sejít a spojit v Družinku. Hráč popisuje, co dělá, jednoduchými větičkami typu "Lóke ná kwalin. Túvan harmarya," nebo "Lóke ná apairea. Harna ni titto," případně v krámech a dílnách "Túvan makililya, tano handa. Antan len enkwe kulustar." Pokud si hráč touží procvičit inkluzívní a exkluzívní první osobu, což jistě potřebuje, nechť rozhodně staví družinku a navolí si do krámů vícero majitelů! :) (Celý rozhovor v krámě se může týkat nabídky zboží - "Haryan makil faika - makil mára, makil ammára" - nabídky výměnného obchodu, pokud přichází v úvahu - "Polilme kwapa?" - a výběru plus zaplacení: "Túvamme makil ammára." - to vše s variantami podle počtu osob v družince a krámě a samozřejmě použitím duálu, kde je na místě!). A věty lze samosebou postupně obohacovat: "Sinome ná lóke. Merin makitas. Nahtanyes, túvan harmarya" atd.


- ve variantě pro více hráčů je možno zachovat nepřátelství, přičemž je možno zavést výkupné za život. Hráč hlásí "Antan len lempe kulustar" a ten, komu padlo číslo k zabrání příslušného pole, se rozhoduje, zda přijme výkupné nebo bude bojovat. V boji ovšem mohou být aktivní oba, takže hráč, zabírající pole, může být i poražen. Proto lze vypracovat varianty pro případ, že by bojovat nechtěl: nabídnout za něj výkupné ze své strany, vrátit se příslušný počet polí zpět (kupříkladu s hláškou "Lá táran tielya."), cokoli vás napadne. Hráč, který je rozhodnut bojovat a výkupné nenabízí, hlásí "Merin le make." Hráč, který přijímá výkupné, hlásí "Túvan kulustalyar." Hráči se samozřejmě mohou rozhodnout uplácet se navzájem nejen penězi, ale i předměty, což skýtá další možnosti vyjednávacích konverzací. Konečně mohou být navzájem přátelští, nicméně handlovat potřebné věci při setkáních.


- pokud by chtělo hrát více hráčů, ale měli chuť stavět Družinky, hraje každý jednou figurkou, ale na některých políčcích zavedeme místa setkání (krčmy). V těch lze získat společníky (dejme tomu tím, že zaplatím někomu pivo... jenže to kwenijština nezná, takže medovinu nebo víno :). Společníky s výhodou vyrobíme ze starých fotografií přátel a rodinných příslušníků a každému navolíme směs výhodných a nevýhodných vlastností, nejlépe tak, aby to odpovídalo skutečným vlastnostem dotyčného (boj +3, ale sní za dva=v hospodě se za něj musí zaplatit dva hody kostkou, nebo léčí +2, ale chodí pomalu, takže s ním lze postoupit jen o bod méně než hozeno... atd.). Stříhat kartičky dá trochu práce, ale variantu s fotkami opravdu doporučuju, pro ty, kdo dotyčné znají, získá hra velmi na přitažlivosti...


- pohybové variace: pokud vám také připadá únavné strefovat se na žádoucí políčko systémem "jdi přesně, kolik hozeno", typickým pro Člověče, nezlob se, lze to řešit dvěma způsoby. První předpokládá, že hozené číslo značí počet bodů, který je figurka či Družinka toho dne maximálně schopna ujít. Kdokoli se přece může rozhodnout zastavit či zatábořit dřív, z nejrůznějších důvodů. Při druhém lze (nebo lze k tomu navíc) kupovat i koně. S koněm je pak možno ujít také o jeden až tři políčka víc, než je hozeno (postup krokem - klusem - cvalem), podle momentálního uvážení.


- tipy pro výrobu hry: stačí obyčejný herní plán pro Člověče", na němž vybarvíme políčka: kupříkladu jedna barva znamená kovárny, jedna krámy, jedna hospody, jedna (nevybarvená pole) obyčejné cesty (není třeba použít :), jedna menší obludy, jedna větší obludy. Obludy můžete kreslit a otáčet na kartách, ale lze je mít pouze virtuální: menší znamená jeden hod kostkou na její sílu, větší dva (upravte podle toho, kolik jste vytvořili možné výstroje). Na obyčejných cestách lze zavést obyčejná dobrodružství (např. hod jedna: přepadení loupežníky, ztráta peněz podle dalšího hodu - hod dvě: prší, nachlazení za dva body zdraví --- hod šest: nález pokladu podle hodu kostkou, vše se samozřejmě komentuje: "Namme laiwe."). Peníze i herní předměty lze naznačit korálky či knoflíky různých tvarů a velikostí. Složitější je to pouze s obsahem pokladu. Pokud to nenavolíme pevně (malé obludy mají zlato podle hodu kostkou, velké podle hodu: jedna/dvě: zlato/množství další hod nebo dva, - tři/čtyři: jeden či dva kusy výstroje podle dalšího hodu/jedna lektvar, dvě helma atd. - pět/šest: zlato i výstroj), lze poklady i výstroj nakreslit či aspoň napsat na kartičky a otáčet si např. u malých oblud jednu až dvě, u velkých podle hodu.


pokračování:4.lekce III.
Zdroj:od Laisy Finwen

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama